STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

Elektroinstalace

 • skříň s elektroměrovým rozvaděčem, ze kterého bude objekt RD připojen kabelem (z přípojkové skříně, která bude obsahovat hl. jistič 3x25A a elektroměr)
 • hromosvod dle ČSN

Odpadní vody

 • objekt RD je napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci  
 • splaškové vody ze zařizovacích předmětů RD jsou svedeny potrubím do řadu splaškové kanalizace   
 • dešťová voda ze střešních svodů a zpevněných ploch je svedena potrubím přípojky do akumulační jímky o kapacitě cca 3 m3, ze šachty je dešťová voda odvedena do vsakovacího vrtu
 • na přípojkách splaškové a dešťové kanalizace je osazena revizní šachta

Zásobování vodou

 • objekt rodinného domu bude zásobován pitnou vodou přípojkou vodovodu z vodovodního řadu, na přípojce bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou a vodotěsným poklopem

Zásobování teplem

 • zásobování objektu rodinného domu zemním plynem z uliční sítě NTL s ukončením ve skříni HUP v „oplocení“ před domem
 • ze skříně HUP bude proveden rozvod vnitřní plynoinstalace do objektu RD k plynovému kotli UT umístěnému v technické místnosti v 1. NP (prostor pod schodištěm), odvod spalin z kotle je proveden svisle přes střešní konstrukci
 • podlahové teplovodní vytápění, 2x rozvodná skříň 1.NP (technická místnost) a 2. NP (chodba) 
 • příprava TUV – zásobníkový ohřívač teplé vody v technické místnosti, 1. NP (prostor pod schodištěm)

Větrání

 • obytné místnosti - okna 
 • koupelna a WC kde není okno – nucené pomocí ventilátorů

Zpevněné plochy

 • terasy - venkovní betonová dlažba
 • plocha před domem – zámková dlažba

Oplocení

 • oplocení pozemku - poplastované pletivo, barva zelená
 • před objektem RD je osazena skříň HUP a elektroměrový rozvaděč, umístěn na hranici pozemku dle požadavku poskytovatelů energie

Základy

 • základy provedeny z betonu, základové pasy přebetonovány betonovou deskou se sítí

Svislé konstrukce

 • zdivo obvodové z keramických tvárnic typu therm tl. 300 mm vč. kompletního zateplovacího fasádního systému tl. min. 150 mm
 • vnitřní nosné zdivo z tvárnic therm 300 mm 
 • dělící příčky v 1. NP a 2. NP z keramických příčkovek tl. 150 a 100 mm
 • přizdívky (pro před stěnové prvky – závěsné WC,..) z pórobetonových tvárnic

Vodorovné konstrukce

 • stropní konstrukce nad 1. NP je navržena jako železobetonová monolitická stropní deska z betonu
 • stropní konstrukce nad 2. NP je navržena dřevěná, pochůzná
 • nadokenní a naddveřní překlady v keramickém systému nebo betonové

Schodiště

 • dvouramenné přímé železobetonové schodiště, součástí schodiště je ochranné zábradlí (dle projektu) a madlo, nášlapy

Střešní konstrukce

 • po obvodu vyzděná atika, dřevěná konstrukce, zateplená, poslední vrstva mPVC, pochůzná

Úpravy povrchů

 • vnější fasáda, zateplovací systém tl. 150 mm  s tenkovrstvou probarvenou omítkou
 • na části vnější fasády je navržen provětrávaný dřevěný obklad v barvě šedé
 • vnitřní omítka v 1. NP a v 2. NP na keramických stěnách sádrová
 • keramické obklady v koupelně do výšky zárubně cca 2,1 m, WC do výšky cca 1,5 m, položené do tmelu, omítka pod obklady cementová

Výplně otvorů 

 • okna a venkovní dveře jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem, pěti komorový profil rámu a křídla, barva exteriér – šedá, barva interiér – bílá
 • vstupní dveře z ulice, balkónové dveře a dveře do zahrady budou rovněž plastové stejných tepelně–technických parametrů jako okna; vstupní dveře budou mít základní bezpečnostní kování tř. 3, barva z exteriéru šedá z interiéru bílá
 • dveře vnitřní jednokřídlé, zárubně obložkové, povrchová úprava lamino – bílá/javor, hladké, bez prahů 
 • garážová vrata jsou plastová tepelně izolační (tl. izolantu 4 cm), vysouvací s elektrickým pohonem v barvě šedé
 • výlez na střechu po fasádě

Parapety

 • venkovní parapety - poplastovaný plech 
 • vnitřní parapety 

Podlahy (nášlapy podlah)

 • keramická dlažba v koupelně, WC, technická místnost (pod schodištěm), zádveří
 • designové PVC v ostatních obytných místnostech
 • betonová dlažba na terase 
 • betonová, natřená bezprašným nátěrem v garáži

Zámečnické výrobky

 • zábradlí s madlem (jsou-li v projektu)

Klempířské výrobky

 • z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm

Nátěry

 • ocelové konstrukce budou opatřeny syntetickou barvou 

Malby

 • všechny místnosti natřeny bílou malbou

Zpevněné plochy a terénní úpravy

 • zpevněné plochy budou řešeny betonovou dlažbou do pískového lože
 • podél objektu mimo zpevněných ploch bude proveden okapový chodník šířky 40 cm ukončený betonovým soklem

Oplocení 

 • v uliční části se neuvažuje
 • v zahradní části budou jednotlivé parcely oploceny poplastovaným pletivem